Regulamin sklepu internetowego niedzinscymedical.pl

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.niedzinscymedical.pl należy do Emila Niedzińskiego, prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie, NIP: 8381725944. Kontakt e-mailowy w sprawach związanych ze Sklepem: szkolenia@niedzinscymedical.pl oraz przez formularz kontaktowy Sklepu.

 

I. Definicje

1. Na potrzeby regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Sklep – sklep internetowy: https://niedzinscymedical.pl/oferta
b) Sprzedawca – Emil Niedziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Emil Niedziński z siedzibą przy ulicy Ryżowej 41g m 19 w Warszawie, NIP: 8381725944
c) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, będąca Zarejestrowanym klientem, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowej lub świadczenia usług drogą elektroniczną (on-line), w tym kursów on-line na Platformie Kursowej
d) Konto użytkownika Sklepu – profil, które zakłada Kupujący, aby móc dokonać zakupu w Sklepie, składający się z nazwy użytkownika oraz hasła (dalej: “konto”)
e) Zarejestrowany klient – każdy, kto posiada konto f) Platforma Kursowa –  miejsce, gdzie Sprzedawca udostępnia Kupującym dostęp do kursów on-line zakupionych za pośrednictwem Sklepu.

 

II. Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca umożliwia złożenie zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia przez Kupującego ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w tym kursów on-line na platformie kursowej, oraz usług on-line, opisanych i dostępnych na stronach Sklepu.
2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, aktywny adres e-mail, założenie konta.
3. Kupujący może dokonać zakupu tylko pod warunkiem podania prawdziwych danych osobowych.
4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 

III. Bezpieczeństwo

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby formalnie nieuprawnione.
2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 

IV. Złożenie zamówienia

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym prawdziwych danych osobowych. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. 
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu Sklepu, z którym Kupujący ma obowiązek uprzednio się zapoznać, co potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego oświadczenia na etapie składania zamówienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. Ponadto niezbędne jest zaakceptowanie, przed złożeniem zamówienia, regulaminów produktów i usług, których ma dotyczyć umowa, jeśli taki regulamin dla nich został sporządzony.
3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. 
4. Z chwilą uznania środków finansowych w systemie obsługującym płatność (w zależności od wybranej formy płatności) umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą uznaje się za zawartą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z powyższym zapisem.

 

V. Płatność

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
2. Płatności elektroniczne Sklepu, obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA (Przelewy24), 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 7792369887, REGON 301345068

 

VI.  Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Konsument; wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera m.in. załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)
2. Uprawnienie to nie przysługuje w szczególności w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą e-mail na wskazany we wstępie adres.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą

 

VII. Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). W przypadku umów zawartych z Kupującymi nie będącymi Konsumentami, uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.
3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w sposób opisany w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VIII. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zamówień, konta  oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://niedzinscymedical.pl/polityka-prywatnosci/ 

 

IX. Kursy on-line

1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line (dalej: “kurs”) następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu na Platformie Kursowej
2. Dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu lub na odpowiedniej stronie sprzedażowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu w każdej chwili, o czym uprzedzi Kupującego z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Po upływie wskazanego terminu dostępu do kursu wygasa.
3. Poszczególne kursy dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu.

 

X. Produkty elektroniczne

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e- book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

 

XII. Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że wszystkie produkty, usługi i treści cyfrowe dostępne w Sklepie są utworami i podlegają ochronie prawa autorskiego i innych właściwych przepisów o własności intelektualnej, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. 
2. Sprzedawca ponadto poucza Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie wyżej wskazanych treści przez Kupującego bez zgody Sprzedającego, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 12 Reklamacje
3. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail szkolenia@niedzinscymedical.pl oraz poprzez formularz kontaktu
4. W reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację; w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Kupującego, termin na rozpatrzenie reklamacji ulega wydłużeniu każdorazowo o 14 dni od dnia uzyskania dodatkowych informacji, przy czym łączny czas nie może przekroczyć 45 dni.

 

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

 

XIV. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca oświadcza, że usługi i treści dostarczane za pośrednictwem Sklepu nie zastępują leczenia ani innych działań o charakterze terapeutycznym.
3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności przez Sprzedawcę na podstawie przepisów prawa polskiego. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
4. W przypadku istnienia właściwości przemiennej uznaje się, że Sprzedawca i Kupujący zgodnie postanowili poddać spory wynikłe z umów zawartych za pośrednictwem Sklepu sądowi właściwemu miejscowo z uwagi na siedzibę Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2020 r.