Czym jest

Rehabilitacja kardiologiczna

„Rehabilitacja jest kompleksowym i skoordynowanym stosowaniem środków medycznych, socjalnych, wychowawczych i zawodowych w celu przystosowania do nowego życia chorego i umożliwienia mu uzyskania jak największej sprawności” (WHO).

Rehabilitacja kardiologiczna wskazana jest u pacjentów po:

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna

pomaga wdrażać i utrwalać zdrowy styl życia, od którego w największym stopniu zależy nasze zdrowie.

Zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych

Zmniejsza ilość hospitalizacji

Zmniejsza ryzyko powtórnego zawału serca

Zmniejsza ryzyko kolejnych zabiegów angioplastyki wieńcowej;

Zmniejsza ryzyko kolejnych operacji by-passów;

Czym jest Rehabilitacja kardiologiczna?

Prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany schemat treningowy przygotowany przez lekarza specjalistę kardiologa lub lekarza rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej we współpracy z magistrem fizjoterapii. Schemat ustala się na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, wyników innych nieinwazyjnych badań kardiologicznych (EKG metodą Holtera, monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera) oraz ogólnego stanu zdrowia świadczeniobiorcy.

Rehabilitacja polega na stosowaniu ćwiczeń fizycznych o rodzaju, intensywności, czasie trwania i częstotliwości, uwzględniających globalną ocenę ryzyka zdarzeń sercowych oraz wynik badania wysiłkowego. Schemat rehabilitacji obejmuje również fizykoterapię, zajęcia edukacyjne, interwencje psychospołeczne ukierunkowane na profilaktykę chorób układu krążenia, wtórną prewencję i rehabilitację.

Rehabilitacja ambulatoryjna obejmuje:

Rehabilitacja kardiologiczna jest prowadzona ambulatoryjnie (pacjent przychodzi na 2-3 godz. dziennie do ośrodka) lub stacjonarnie (pacjent przebywa 24h/dobę w ośrodku). Rehabilitacja ambulatoryjna obejmuje:

lekarską wizytę kwalifikującą

następnie 24 treningi rozłożone na okres 3 miesięcy,

zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia edukacyjne poświęcone chorobom układu krążenia

lekarską wizytę podsumowującą

W przypadku rehabilitacji stacjonarnej  każdy realizuje indywidualnie zaplanowaną rehabilitację w okresie 2 do 5 tygodni (o czasie pobytu decyduje lekarz z oddziału rehabilitacji w zależności od rodzaju schorzenia).

(na podst. zarządzenia Prezesa NFZ Nr 80/2013/DSOZ oraz  Rozp, Min. Zdrowia. z 6.11.2013, zał. 1)

Mapy ośrodków Ambulatoryjnych

Mapy ośrodków Stacjonarnych

Mapy ośrodków Telerehabilitacyjnych

Personel

Z uwagi na profil pacjentów (chorzy internistyczno-kardiologiczni) poddawanych rehabilitacji kardiologicznej zespół zapewniający choremu kompleksową rehabilitację winien być kierowany przez lekarza – kardiologa lub specjalistę chorób wewnętrznych przeszkolonego w rehabilitacji kardiologicznej. Członkowie zespołu powinni posiadać następujące kwalifikacje:

Lekarz

ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z zakresu kardiologii, chorób wewnętrznych lub rehabilitacji medycznej.

W przypadku jeśli w zespole nie ma specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej należy zapawnić możliwość konsultacji.

Fizjoterapeuta

magister fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej, lub technik fizjoterapii przeszkolony w zakresie reanimacji i rehabilitacji kardiologicznej (osoba kierująca zespołem powinna posiadać wykształcenie wyższe w zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej).

Psycholog

magister psychologii ze specjalizacją z psychologii klinicznej przeszkolony w rehabilitacji kardiologicznej.

Pielęgniarka, technik medyczny

przeszkoleni w zakresie reanimacji i obsługi aparatury diagnostycznej, z umiejętnością interpretacji podstawowych zmian w zapisie EKG.

Technik medyczny w pracowni EKG może być zastąpiony przez odpowiednio przeszkoloną pielęgniarkę.

Dietetyk

po przeszkoleniu w zakresie zasad odżywiania w chorobach układu krążenia.

Pożądani także: asystent socjalny, instruktor terapii zajęciowej, organizator czasu wolnego